برچسب: دوچرخه

8تیر1400

سفر کوتاه سایکل توریست تفریحی گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان 8تیر1400

گروه پارسیان در مسیر جوی سفته و برگشت به محل گردهمایی

6تیرماه1400

سفر گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان امروز 6تیرماه1400 به سمت استخر سعید آباد و استراحت زیر درخت های توت و صرف چای آتشی

مسیر رفت و برگشت از محل گردهمایی تا درخت های توت نزدیک استخر سعید آباد رفسنجان

به امید توفیق روز افزون برای همه ی اعضاء گروه دوچرخه سواری پارسیان