برچسب: جوی سفته

8تیر1400

سفر کوتاه سایکل توریست تفریحی گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان 8تیر1400

گروه پارسیان در مسیر جوی سفته و برگشت به محل گردهمایی

گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان

30 خرداد 1400

آخرین سفر گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان در بهار 1400 عصر 30 خرداد 1400 از محل گردهمایی بلوار کوثر فرعی روبروی خیابان حجاب( ابتدای شهرک جهاد)🛣️ به 🌳مقصد جوی سفته🚵🏻‍♀️🚵🏻‍♂️⛰️ با طی مسیر 🛣️ خاکی بین باغها و خط لوله گاز تا آرامستان و برگشت انجام شد.