برچسب: جویبار

17 تیر 1400

پنج شنبه 17 تیر 1400 گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان ، حرکت به سمت آرامستان و برگشت و توقف کنار جوی سفته

8تیر1400

سفر کوتاه سایکل توریست تفریحی گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان 8تیر1400

گروه پارسیان در مسیر جوی سفته و برگشت به محل گردهمایی