برچسب: جوسفته

17 تیر 1400

پنج شنبه 17 تیر 1400 گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان ، حرکت به سمت آرامستان و برگشت و توقف کنار جوی سفته